Edunvalvonta

Tullivirkamiesliitto aktiivisena edunvalvojana

Keskusjärjestörakenne

Keskusjärjestörakenne

Tullivirkamiesliitto osallistuu Ammattiliitto AVAn toimintaan ja pystyy siten tehokkaasti vaikuttamaan keskustason neuvottelu- ja sopimustoimintaan sekä virkaehtosopimuksiin Akavan/Jukon kautta.

Tullivirkamiesliitto neuvottelee ja allekirjoittaa Tullin hallinnon kanssa tarkentavat virkaehtosopimukset ja muut henkilöstön työhön liittyvät virastokohtaiset sopimukset.

Tullivirkamiesliitto on vahvasti mukana Tullin organisaatiomuutosten valmisteluissa panostaen erityisesti henkilöstön aseman turvaamiseen muutostilanteissa.

Tullivirkamiesliitto edustaa jäseniään Tullin asettamissa toimikunnissa ja työryhmissä ja ajaa aktiivisesti omien jäsentensä työhön, palkkaukseen ja työoloihin liittyviä aloitteita.

Tullivirkamiesliiton päättävät elimet

Liittokokous

Tullivirkamiesliiton ylin päätösvalta on vuosittain pidettävällä liittokokouksella. Ylimääräinen liittokokokous voidaan kutsua koolle tarvittaessa.

Jäsenyhdistykset lähettävät liittokokoukseen edustajia jäsenmääränsä mukaan, mutta jokaisella yhdistyksellä on kuitenkin vähintään yksi edustaja. Jäsenyhdistykset voivat lähettää liittokokouksen käsiteltäväksi omia, tärkeäksi katsomiaan aloitteita. Lisäksi kaikilla liiton jäsenillä on oikeus osallistua liittokokoukseen ja kaikilla jäsenillä on kokouksessa puheoikeus.

Liittohallitus

Liittohallitus valitaan kolmesi vuodeksi kerrallaan ja se vastaa käytännön toiminnasta. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään kahdeksan jäsentä (Liittohallitus).

Jäsenyhdistykset

Tullivirkamiesliittoon kuuluu 10 jäsenyhdistystä, joista yksi on eläkkeelle siirtyneiden jäsenten yhdistys. Jäsenyhdistykset ajavat omien yhdistystensä jäsenten asioita ja järjestävät paikallista toimintaa. Suurimmilla yhdistyksillä on oma edustajansa liittohallituksessa ja pienimmillä yksi yhteinen edustaja.

Tullivirkamiesliitto avustaa ja tukee jäsenyhdistyksiään näiden toiminnassa ja edunvalvontatyössä. (Jäsenyhdistykset)

Tullivirkamiesliiton luottamustoiminta

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää virkaehtosopimusjärjestelmän ylläpitämistä ja kehittämistä Tullissa. Luottamusmies huolehtii omalta osaltaan siitä, että sopimuksia noudatetaan ja että niitä sovelletaan oikein. Luottamusmies osallistuu työnantajan ja henkilöstön välillä mahdollisesti syntyvien erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Luottamusmiesorganisaatio

Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen yhteinen luottamusmiesorganisaatio käsittää päätoimisen pääluottamusmiehen, viisi alueluottamusmiestä ja paikallisia luottamusmiehiä. Luottamusmiehet valitaan vaaleilla lokakuun alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Seuraava valinta lokakuussa 2022.

Luottamusmiehet auttavat yksittäistä jäsentä kaikissa edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. (Luottamusmiehet)

Tullivirkamiesliiton yhteistoiminta

Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa henkilöstölle vaikutusmahdollisuus omaan työhön ja työoloihin vaikuttavaan päätöksentekoon. Yhteistoiminta parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja sekä edistää työn tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja palvelukykyä. Yhdessä henkilöstön kanssa tehty hallinnon kehittämistyö parantaa työnantajan edellytyksiä tarjota pysyviä palvelussuhteita ja monipuolisia työtehtäviä.

Yhteistyötoimikunnat

Tullissa koko virastoa koskevia asioita ja muita periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita käsittelee laajennettu johtoryhmä.

Osastojen yhteisessä yhteistyötoimikunnassa ja hallintopalvelujen (Helsinki, Turku, Tornio ja Lappeenranta) yhteistyötoimikunnissa käsitellään merkitykseltään laajoja tai useampaa yksikköjä koskevat asiat.

Tullien (Helsingin tulli, Lentotulli, Kotkan tulli, Vaalimaan tulli, Nuijamaan tulli, Imatran tulli, Tornion tulli, Turun tulli, Maarianhaminan tulli ja Tullilaboratorio) yhteistyötoimikunnat käsittelevät omien alueidensa toimintaa koskevat asiat.

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita voidaan käsitellä myös esimiehen ja työntekijän välillä, esimiehen ja luottamusmiehen välillä, työyksikkökokouksissa tai paikallisissa yhteistyötoimikunnissa.

Henkilöstön edustajilla on oikeus tehdä aloitteita ja esityksiä yhteistoimintamenettelyä varten ja pyytää yhteistoimintaelimen koollekutsumista.

Tullivirkamiesliitolla on edustajansa kaikissa yhteistyötoimikunnissa. (YT-edustajat)

Palkkatyöryhmä ja palkkatiimit

Työnantaja- ja työntekijäpuolen sopimuksiin perustuvia muita yhteistoimitaelimiä Tullissa ovat palkkatyöryhmä ja palkkatiimi. Palkkatyöryhmän päätehtävä on Tullin palkkausjärjestelmän kehittäminen. Palkkatiimi käsittelee palkkaukseen liittyvät muutoksenhaut ja edistää palkkausjärjestelmän yhdenmukaista soveltamista. Liitolla on omat edustajat sekä palkkatyöryhmässä että -tiimissä.

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta