Poppius-rahasto

Poppius-rahaston apurahoilla kannustetaan jäseniä kehittämään ammattitaitoaan ja osallistumaan erilaisiin kielikurssi- ja muihin opintomatkoihin.

Poppius-apurahan hakeminen

1. Sääntöjen mukaan myönnettävistä apurahoista päättää Tullivirkamiesliiton hallitus kaksi kertaa vuodessa. Apurahan hakemisesta ilmoitetaan jäsenistölle Tullivirkamiesliiton tiedotteella ja liiton internet-sivulla. Erityisestä syystä apurahaa voidaan myöntää muulloinkin.

2. Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä

1) hakijan täydelliset henkilötiedot ja jäsenyhdistys

2) apurahan käyttötarkoitus mahdollisine suunnitelmineen ja ohjelmineen. Ilmoita myös haettava euromäärä!

3) ajankohta, johon mennessä apuraha aiotaan käyttää

4) haettavan apurahan suuruus sekä tiedot siitä, onko hakenut ja saanut apurahaa tai muuta tukea muualta samaan käyttötarkoitukseen.

3. Apurahaa haetaan vuosittain kesäkuun ja joulukuun loppuun mennessä.

Hakemukset liitteineen tulee lähettää pääsääntöisesti sähköpostilla sihteeri.tvml@gmail.com tai osoitteella: Tullivirkamiesliitto ry, Hallitus, PL 235, 00101 Helsinki. Kuoreen tunnus ”Poppius”.

Poppiusrahaston säännöt

1 § Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Tullivirkamiesliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenten opintoja tullityössä tarvittavien ammattitietojen ja -taitojen syventämiseksi ja kehittämiseksi sekä muutenkin edistää ja tukea jäsenten sivistystarpeita.

2 § Tarkoituksen toteuttamiseksi Tullivirkamiesliitto ry:n hallitus voi myöntää apurahaa opinto-, matka- ja muihin kuluihin kotimaassa sekä kieliopintokursseihin myös ulkomailla.

3 § Rahaston alkupääoma oli rahastoa perustettaessa kymmenentuhatta (10 000) markkaa. Rahaston arvosta voidaan jakaa apurahoina vuosittain enintään kymmenen (10) prosenttia. Rahastoon voidaan siirtää vuosittain tulo- ja menoarviossa mahdollisesti varattu määräraha. Rahasto voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Rahaston sääntöjen mukaisesti huomioidaan lahjoittajien mahdollisesti määrittelemät käyttötarkoitukset.

4 § Apuraha haetaan Tullivirkamiesliitto ry:n hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti pääsääntöisesti etukäteen ennen apurahan käyttötarkoituksen päättymistä.

5 § Apurahaa voidaan myöntää samaan tarkoitukseen vain yhden kerran. Apurahaa ei voida myöntää samalle hakijalle kuin joka kolmas (3) vuosi.

6 § Apurahaa ei saa siirtää toiselle henkilölle. Apurahan saajan tulee kahden (2) kuukauden kuluessa käyttötarkoitukseen liittyneen toimenpiteen päättymisestä antaa Tullivirkamiesliitto ry:n hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Jos selvitystä ei anneta, apurahan saaja on velvollinen palauttamaan maksetun apurahan Tullivirkamiesliitto ry:lle. Tullivirkamiesliitto ry:llä on vapaa oikeus käyttää omissa tarkoituksissaan tehtyä selvitystä.

7 § Apurahaa ei myönnetä Tullivirkamiesliitto ry:n eläkeläisjäsenille.

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta