Vakuutukset

Tullivirkamiesliiton Ifin vakuutukset ovat liiton jäsenille ilmaisia ja ne ovat voimassa 1.1.2013 lukien. Liittovakuutus sisältää vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen. Vakuutukset ovat voimassa sen vuoden loppuun, jona jäsen täyttää 70 vuotta. Lisäksi jäsenten turvana on ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. Järjestön If-sopimuksen perusteella jäsenet saavat myös normaalia suuremmat alennukset muiden vakuutusten maksuista. If-sopimus joustaa ja sitä voi muokata elämäntilanteiden mukaan. Lisätietoa vakuutuksista Ifin nettisivuilta www.if.fi/tvml

Järjestövakuutus kattaa liiton omaisuuden lisäksi liiton hallinnon jäsenet, toimihenkilöt, luottamus- ja yhdyshenkilöt sekä muut liiton jäsenet, jotka matkustavat järjestötoimintaan liittyvissä asioissa. Vakuutus sisältää liiton irtaimiston vakuutuksen, henkilövakuutuksen, autovakuutuksen, matkatavara- ja matkavastuuvakuutuksen sekä järjestön oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen.

Vapaa-ajan turvana liittovakuutus

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus on rahanarvoinen etu liiton jäsenille. Liittovakuutukseen kuuluvat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet, maksavat eläkeläisjäsenet (eläkeläisten palvelumaksu 5 euroa/kk) sekä toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Tätä liiton maksamaa perusturvaa jäsen voi täydentää Vahinkovakuutusyhtiö If Oy:n yksilöllisillä vakuutuksilla tai Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan Primus -vakuutuksella. Vakuutuksista saat liiton neuvotteleman jäsenalennuksen.

Liittovakuutuksen vakuutusturvan voimassaolo on sidottu jäsenyyteesi Tullivirkamiesliitossa. Vakuutusturva päättyy välittömästi, mikäli eroat liitosta tai mikäli liiton ja Ifin välinen vakuutussopimus päättyy.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa silloin, kun et ole työssä tai työmatkalla.

Korvaussummat tapaturman aiheuttamien

 • hoitokulujen varalta tapaturmaa kohti enintään 10.917 euroa
 • pysyvän haitan varalta enintään 19.488 euroa
 • kuoleman varalta 19.488 euroa.

Tapaturma- ja Matkustajaturvien voimassaolo urheilutoiminnassa

Vakuutus ei ole voimassa tapaturman hoitokulujen varalta

 1. vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin taikka vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti
 2. kiipeilylajeissa, kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeilyssä
 3. jäätikkövaelluksella
 4. taistelu-, kamppailu- tai itsepuolustuslajeissa
 5. moottoriurheilussa
 6. urheilu- tai laitesukelluksessa
 7. ilmailulajeissa, kuten laskuvarjohyppy, riippuliito, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy, lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella
 8. nopeus-, syöksy- tai off-pistelaskussa eikä freestylessä
 9. voimailulajeissa, kuten painonnostossa, voimanostossa,
 10. kehonrakennuksessa tai voimamiesurheilussa
 11. vapaaottelussa
 12. amerikkalaisessa tai australialaisessa jalkapallossa eikä rugbyssä
 13. roller derbyssä
 14. siipi- ja leijapurjehduksessa
 15. alamäkiluistelussa

Urheilurajoitus ei koske alle 18-vuotiaita. Kysy erillistä vakuutusturvaa urheilutoimintojen varalle If Vahinkovakuutusyhtiöstä.

Matkavakuutus

Matkavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen Suomesta alkavan vapaa-ajan koti- ja ulkomaanmatkan alkamisesta. Se on voimassa esimerkiksi, kun vietät lomaa vuokratulla mökillä tai Lapissa laskettelumatkalla. Omalla mökillä alkaneita sairauksia vakuutus ei kata, mutta tapaturmat kuuluvat tällöinkin Liittovakuutuksen korvauspiiriin. Jos matkasi kestää yli 45 vuorokautta, kysy lisävakuutusmahdollisuutta If Vahinkovakuutusyhtiöstä. Mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sisältyvät vakuutukseen. Huom! puolisolla on oltava erillinen matkustajavakuutus, mikäli hän ei ole liiton jäsen.

Vakuutuksesta korvataan matkalla sattuneesta tapaturmasta ja matkasairaudesta aiheutuvat seuraavat kustannukset siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin lain perusteella:

 • matkasairauden aiheuttamat hoitokulut ilman ylärajaa enintään siihen asti, kun 90 päivää on kulunut ensimmäisestä lääkärissä käynnistä
 • matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja korvataan enintään siihen asti, kun kolme (3) vuotta on kulunut tapaturman sattumisesta
 • korvaus matkan peruuntumisesta
 • korvaus matkan keskeytymisestä
 • korvaus matkalta myöhästymisestä
 • ulkomaanmatkalla kuolleen kuljetuskustannukset Suomeen

Matkavakuutuksen voimassaoloa urheilutoiminnassa on rajoitettu samalla tavalla kuin tapaturmaturvassakin.

Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman hoidon Ifin sopimussairaaloista ja -lääkäreiltä näyttämällä liiton jäsenkorttia. Tiedot sopimuskumppaneista saat internet-sivuilta if.fi/tvml. Ifin puhelinpalvelussa 010 19 19 19 Sinua palvellaan ma-pe klo 8-20. Kiireellisissä tapauksissa voit soittaa Ifin hätäpäivystysnumeroon 0800 1 3800. Vahingosta voit myös ilmoittaa numeroon 010 19 18 18 klo 9-18.

Matkatavaravakuutus

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen Suomesta alkavan koti- ja ulkomaan vapaa-ajan matkan alkamisesta. Matkatavaravakuutuksen kohteena on matkalla mukana oleva omaisuus, kuten passi, matkaliput, vaatteet, kamerat, kosmetiikka, urheiluvälineet, korut jne. Vakuutettuna on myös matkan aikana ostettu omaisuus.

Vakuutettuina ovat jäsenen matkatavaroiden lisäksi hänen mukanaan samalla matkalla matkustavien ja samassa taloudessa vakinaisesti asuvien henkilöiden matkatavarat. Matkatavarat korvataan 940 euroon saakka ja omavastuuosuus on 50 euroa.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutettuja ovat toisen palveluksessa olevat liiton varsinaiset jäsenet työssä tai viran tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.

Vakuutusmäärät ovat henkilö- ja esinevahingoissa 100.000 euroa ja oikeusturvavahingoissa 17.000 euroa. Oikeusturvavakuutuken omavastuusosuus on jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 prosenttia vahingon määrästä kuitenkin vähintään 200 euroa. Vastuuvakuutuksen omavastuuosuus on jokaisessa vahinkotapahtumassa 100 euroa.

Vakuutuksen käyttäminen edellyttää, että vahinkoilmoitus lähetetään liitolle ennen kuin asian hoitamisesta aiheutuu oikeudenkäyntikuluja. Liitto käsittelee asian ja toimittaa ilmoituksen lausunnollaan varustettuna edelleen Ifiin. Liiton vakuutusasiamiehenä toimii Esa Annala esa.annala@elisanet.fi

Erityisehdot:

 • Oikeusturvavakuutuksesta korvataan myös tietyt vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut
 • Yksittäistapauksessa voidaan lakimiesapua antaa jäsenelle alustavassa esitutkinnassa silloin, kun liitto ja If yhteisesti pitävät sitä asian laatuun nähden tarpeellisena ja asiasta on liiton ja Ifin kesken sovittu etukäteen. Näissä tapauksissa voidaan korvata tilanteen kartoittamista ja jäsenen neuvontaa varten tapahtunut yhteydenotto lakimieheen myös ennen esitutkinnan aloittamista. Laajennuksen käyttäminen edellyttää, että liitto tekee esitutkinnan tarkoituksenmukaisuusharkinnan ja että vahinkoilmoitus lähetetään liitolle ennen kuin asian hoitamisesta aiheutuu oikeudenkäyntikuluja. Liitto käsittelee asian ja toimittaa ilmoituksen lausunnollaan varustettuna Ifiin.
 • Oikeusturvavakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asoita silloin, kun liitto pitää sitä asian laatuun nähden tarpeellisena ja asiasta on sovittu Ifin kanssa etukäteen.
 • Jos vakuutetulla on oikeus saada korvaus eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain perusteella, ei vakuutuksesta makseta korvausta, siltä osin kuin vakuutetulla on oikeus saada korvausta mainitun lain perusteella.
 • Tapaturma-asioissa vakuutuksesta korvataan lakimiesavun käyttäminen myös vakuutusoikeutta edeltävässä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Selvennyksiä vakuutusehtoihin

Ulkomaanmatka

Ulkomaanmatkalla tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvaa matkaa, päivittäisiä työmatkoja lukuun ottamatta. Matka alkaa Suomesta kotoa tai työpaikalta ja päättyy Suomeen kotiin tai työpaikalle.

Matkavakuutus on voimassa ennalta sovitun mukaisesti vain ensimmäiset 45 vuorokautta matkan alkamisesta Suomesta. Yhdenjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla ei katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin vuoksi, mikäli tarkoituksena on palata vielä samaan matkakohteeseen.

Esimerkki: Henkilö lähtee Espanjaan 1.3., tulee Suomeen pääsiäiseksi ja palaa taas 15.4. takaisin Espanjaan, ei hänen matkavakuutuksensa enää ole voimassa 15.4. alkavalla matkalla. Näin siksi, koska yhdenjaksoinen matka-aika ei katkea kahdeksan vuorokauden pituisella Suomen vierailulla.

Yli 45 vuorokauden pituisille yhdenjaksoisille matkoille kannattaa tehdä jatkoksi oma erillinen matkavakuutus tarpeen mukaan. Ilman matkavakuutusta matkustaessa hoitokulut ulkomailla sekä mahdollinen suunnitelmista poikkeava kotiinpaluu voivat tulla hyvin kalliiksi. Pidemmille yhdenjaksoisille matkoille lähdettäessä kannattaa tarkistaa kaikkien matkaan lähtevien vakuutusturva.

Kotimaanmatka

Kotimaanmatkalla tarkoitetaan sellaista vakuutetun normaalin päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle linnuntietä yli 70 km etäisyydelle tehtävää matkaa, joka sisältää menon matkakohteeseen, oleskelun siellä sekä paluun.

Päivittäisellä elinympäristöllä tarkoitetaan vakuutetun koti-, työ-, vapaa-ajan asunto- tai opiskelupaikkakuntaa sekä näiden välisiä matkoja. Matkan tulee siis ulottua sekä yli 70 kilometrin päähän linnuntietä että vakuutetun henkilön päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle. Päivittäinen elinympäristö voi joskus olla suurempikin kuin 70 kilometriä. Esimerkiksi henkilöllä, joka asuu Hämeenlinnassa ja käy töissä Helsingissä, päivittäinen elinympäristö ulottuu aina Helsinkiin saakka. Uutta määrittelyssä on kilometriraja.

Muista, että vanhempiensa mukana matkustavat samassa taloudessa asuvat alle 20-vuotiaat lapset ovat vakuutettuina vanhempiensa vakuutuksessa. Yksin matkustava lapsi tarvitsee oman vakuutuksen.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki
Vattuniemenkuja 8 A, 00025 IF
Y-tunnus 1614120-3

Korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

Tärkeintä vakuutuksessa on se, mitä tapahtuu kun vahinko on sattunut. Silloin selviää, millaista vastinetta rahoillesi saat. Näin korvauspalvelu toimii:

 1. Tee vahinkoilmoitus netissä. Voit myös soittaa ja kertoa mitä on tapahtunut.
 2. If aloittaa asian käsittelyn saman tien.
 3. If on yhteydessä asiantuntijoihin, joita tarvitaan vahinkojen korjaamiseen.

Vahinkoilmoituksen teet kätevästi ja nopeasti If Kansiossasi, ympäristöä säästäen. Voit myös soittaa 010 19 18 18.

Ulkomaan vahingot

HENKILÖVAHINGOT
PUHELIN+358 10 19 18 18
FAKSI+358 10 514 41 37

AUTOVAHINGOT
PUHELIN+358 10 19 18 19
FAKSI+358 10 514 10 80
AVOINNA arkisin 8.00–16.00 Suomen aikaa

Hätätilanteissa arkisin klo 18 jälkeen ja viikonloppuisin 0800 1 3800 (ulkomailta soitettaessa +358 800 1 3800). Numeroon soittaminen on kotimaassa maksutonta.

Järjestövakuutus

Tullivirkamiesliitto on solminut Ifin kanssa myös Järjestövakuutuksen, jolla on vakuutettu järjestö, sen jäsenjärjestöt sekä niiden jäsenet ja toimihenkilöt järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan.
Vakuutuspaketti pitää sisällään irtaimen omaisuuden vakuutuksen, moottoriajoneuvovakuutuksen, järjestötoiminnan vastuuvakuutuksen ja tapaturma- ja matkustajavakuutuksen.

Vahinkotapauksissa täytä korvaushakemuslomake ja lähetä se Tullivirkamiesliittoon, joka vahvistaa, että vahinko on sattunut järjestötehtävissä ja kuuluu siis vakuutuksen piiriin. Sen jälkeen If maksaa korvauksen suoraan vakuutetulle vähennettynä omavastuuosuudella. Lisätietoja saat Ifistä.

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta