Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 14.10.2022 – Tiedote 27/2022

Remontti jatkuu Tallinnan huoneistossa

Kuvat Jari Nieminen 15.10.2022

Liitto lausui maalittamisesta

Tullivirkamiesliitto on antanut lausuntonsa maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta. Lausunto on jätetty Lausuntopalvelu.fi palveluun.

Otteita lausunnosta:

  • Tullivirkamiesliitto ry ehdottomasti kannattaa virkatyöhön liittyvän maalittamisen kriminalisointia.
  • Maalittaminen ei ole viranomaistoiminnan kritisointia, arvostelua tai muuta normaalia palautteen antamista (kuten valitusten tai kanteluiden tekemistä) vaan suoraa vaikuttamista viranomaistyötä tekevän virkahenkilön virkatoimiin tai virkatoimista johtuvaa virkahenkilön yksityiselämään kuuluvien tietojen levittämistä, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan hänen virkatoimiinsa. Tavoitteena saattaa olla, että virkahenkilö luopuu jatkossa virkatoimista tai ryhtyy johonkin painostettuun virkatoimeen joko yksittäisessä tapauksessa tai laajemmin tietyn intressiryhmän tai henkilön osalta. Välineenä maalittamisessa käytetään sosiaalista mediaa ja keskustelupalstoja.
  • Tullin henkilöstöön kohdistuvalla maalittamisella pyritään vaikuttamaan viranomaistoimintaan. Heikennetään tiettyjen tullitöiden houkuttelevuutta ja vaikeutetaan rekrytoitumista tehtäviin (jos virkatehtävässä toimiminen altistaa maalittamiselle).
  • Virkatyötään tekevien virkahenkilöiden maalittamiselle tulee olla nollatoleranssi!

JUKOn valtion neuvottelukunnan seminaari

JUKOn valtion neuvottelukunnan seminaarissa 19.-20.10.2022 valmistellaan tulevaa neuvottelukierrosta ja keskustellaan neuvottelutavoitteista. Valtiotyöantajan terveiset tulee kertomaan neuvottelujohtaja Sari Ojanen Valtion työmarkkinalaitokselta.

Liiton keräämät koulutuspalautteet

Liiton saamia koulutuspalautteita käytiin Tullikoulun edustajien kanssa läpi syyskuun lopussa. Useimmissa palautteissa Tullikoulun opettajat saivat kiitosta. Kriittisempää palautetta tuli mm. tiettyjen ohjeistusten puuttumisesta ja opetuksen painottumisesta kolmannen maan liikenteeseen. Palautteista kävi ilmi perehdyttäjän tärkeä rooli ja se, että perehdyttäjälle tulee varata tarpeeksi aikaa perehdyttää uusi työntekijä. Sovittuna jatkotoimina Tullikoulu kiinnittää huomiota palautteissa esille tulleisiin epäkohtiin ja selvittää mm. onko osastoilla jo valmiina puuttuvia ohjeistuksia.

Työjakson äkillinen keskeytys ja tilapäinen hoitovapaa 31.10.2022 alkaen

Jaksotyö: Valtion virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu lisä- ja ylityökorvausten määräytymisestä keskeytyneessä jaksossa siinä tapauksessa, kun keskeytys johtuu virkamiehen sairaudesta ja se ei ole ollut tiedossa ennen työjakson alkua (yllättävä keskeytys). (VES 17§ 2 mom.) Tällöin ei suhteellisten työtuntinormien taulukoita sovelleta tämän kolmen viikon jakson ajalta, kun lasketaan lisä- ja ylityökorvausta. Kun lasketaan lisä- ja ylityökorvausta, huomioidaan keskeytyksen ajalta työssäoloajan veroiseksi ajaksi vahvistetun työvuoroluettelon mukainen aika.

Valtion työmarkkinalaitos on päättänyt, että virkamiehen sairauden lisäksi edellä mainittua sopimuskohtaa voidaan soveltaa myös silloin, kun jakson keskeytymisen syynä on tilapäinen hoitovapaa (VES 29 §)

Virkamiehen sairaudesta johtuvalla yllättävällä keskeytyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa virkamies sairastuu yllättäen työjakson aikana äkillisen ja ennalta-arvaamattoman sairauden, tapaturman tai työtapaturman vuoksi.

Yllättävänä ei pidetä keskeytystä, jonka syynä on esimerkiksi ei-akuutti leikkaushoito. Lääke- tai hammaslääketieteelliset muut operaatiot ja toimenpiteet sekä tutkimukset ja niistä aiheutuva mahdollinen virkamiehen sairastuminen eivät myöskään ole yllättäviä keskeytyksiä, jos virkamies voi itse vaikuttaa näiden ajankohtiin, ja jos ajankohta on ollut tiedossa ennen työvuoroluettelon vahvistamista.

Seuraava liittohallituksen kokous 17.11.2022.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta