Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 14.9.2021 – Tiedote 17/2021

Uudet jäsenkortit

Nykyiset liiton jäsenkortit ovat voimassa tämän vuoden loppuun asti. Uudet liiton jäsenkortit ovat tulossa. Ne toimitetaan jäsenille postitse syksyn aikana ja ne voi ottaa käyttöön heti.

Jos et saa omaa korttiasi marraskuun loppuun mennessä, niin ota yhteyttä liiton sihteeriin.

Jäsenkalenterit

Liitto hankkii jäsenkalenterit niille jäsenille, jotka ovat Webropol-kalenterikyselyyn vastaamalla kalenterin tilanneet tai ilmoittaneet muulla tavalla haluavansa kalenterin. TVML Eläkeläiset ry:n jäsenille kalenterit toimitetaan ilman eri tilausta. Aikaisemmasta tiedosta poiketen kalenterit toimitetaan jäsenille postitse kotiosoitteisiin.

Kattojärjestö Ammattiliitto AVAn luottamusmiespäivä ja seminaari

AVAn luottamusmiespäivä pidetään 13.1.2022 ja avalaisten liittojen yhteinen seminaari 14.1.2022. Tilaisuudet järjestetään Helsingissä.

NTO:n vuoden 2021 pidettiin Norjassa

Vuonna 2020 NTO:n kokous peruttiin koronapandemian vuoksi. Tänä vuonna NTO:n kokous kuitenkin järjestettiin Norjassa. Kokoukseen ei osallistunut Suomesta edustajia, mutta muiden pohjoismaiden edustajat olivat paikalla. Kokouksessa käydään läpi eri pohjoismaiden Tullien henkilöstöä koskevia ajankohtaisia aiheita mm. työhön liittyviä ilmiöitä, resursseihin ja palkkaukseen liittyviä asioita. Ensi vuonna Suomi toimii NTO-kokouksen järjestäjänä.

NTO = Pohjoismaisten tullijärjestöjen yhteistyöelin

Valtiovarainministeriön hallinnon alan YT-kokous

VM:n hallinnon alan YT-kokous pidettiin 9.9.2021. Kokouksessa käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnittelua, jossa käytiin läpi vuoden 2022 talousarvioesityksen prosessia ja aikataulutusta. Talousarvioesityksestä esille nousi keskeisiä VM:n hallinnon alaa koskevia asioita. Talousarvioesityksen lähtökohtana on, että kehyksen 2022-2025 mukaiset määrärahat säilyvät. Virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkkauskulujen tarkistukset sisältyvät toimintamenoihin. Tuottavuussäästö pienentää edelleen virastojen toimintamenoja 0,5 % vuosittain, vuoteen 2023 asti. Merkittäviä digitalisointihankkeita rahoitetaan mm. Verohallinnon positiivinen luottotietorekisteri, Tullin uusi tullausjärjestelmä, Valtiokonttorin valtionavustustoiminnan digitalisointihanke ja Digi- ja väestötietoviraston VAAKA-hanke.

Aiheena oli myös valtion aluehallinnon selvityshanke, joka koskee valtion aluehallinnon virastoja sekä yhteyksiä näitä ohjaaviin keskushallinnon virastoihin (Ruokavirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Väylävirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira) ja niiden tehtäviin. Hankkeessa tehtävissä selvityksissä ja vaihtoehdoissa tulee huomioida yhdyspinnat ja tehtävänjako julkisessa hallinnossa suhteessa kuntiin ja hyvinvointialueisiin.

Valtiovarainministeriön toiminnallisesta tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020-2024 on käynnissä. Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toiminnassaan. Suunnitelman keskeisiä aihealueita ovat: säädösvalmistelu ja vaikuttavuusarviointi, ministeriöiden ohjaaminen ja seuranta, neuvottelu- ja sopimustoiminta, saavutettavuus, hallinnonalan ohjaus, rekrytointi ja perehdyttäminen, oikea sekä ennakoiva ja ajantasainen viestintä, kansalaisyhteiskunta ja toimenpidesuunnitelma.

Lisäksi kuultiin järjestöjen näkemyksiä, että miten virastojen ohjeistukset henkilöstölle ja työaikajärjestelyt yms. ovat hoituneet korona-aikana.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com gsm 040 332 6739

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta