Ajankohtaista

Valtiolle neuvottelutulos – Tiedote 8/2022

Neuvotteluosapuolet

Valtion virka- ja työehdoista neuvottelivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro ja Valtion työmarkkinalaitos.

Valtion neuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos ja kaikki edellä mainitut työntekijäjärjestöt ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen 3.3.2022. Valtion työmarkkinalaitoksen osalta neuvottelutulos hyväksytään vielä eduskunnassa. Sen jälkeen sopimus allekirjoitetaan.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.3.2022 – 29.2.2024.

Sopimuskauden palkankorotukset

Sopimuskaudelle on neuvoteltu 1.6.2022 lukien maksettava 2 prosentin yleiskorotus. Lisäksi virka- ja työehtosopimukseen tehtävistä tekstimuunnoksien kustannusvaikutus sopimukseen on 0,05 prosenttia (jaksotyön muutos koskien äkillistä sairastumista ja perhevapaauudistuksen palkalliset päivät).

Euromääräisinä vahvistettuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien 2 prosentilla.

Lisäksi päätoimisten ja sivutoimisten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 2 prosentilla.

Vuoden 2023 osalta valtion keskustason sopijaosapuolet neuvottelevat palkankorotuksien suuruudesta ja muodosta 21.12.2022 mennessä.

Sopimuskauden työryhmät

Muuttuva työelämä ja työhyvinvointi -työryhmä

Työryhmän tehtävänä on tarkastella monipaikkaisuudesta ja muuttuvaa työelämää koskevan kehityshankkeen vaikutuksia henkilöstöön ja työhyvinvointiin. Lisäksi työryhmä tarkastelee valtion virastoja koskevan yhteistoimintalain kehitystarpeita.

Matkatyöryhmä

Matkatyöryhmä valmistelee ja neuvottelee vuosittaiset matkakustannuksiin tehtävät tarkistukset.

Tilastotyöryhmä

Tilastotyöryhmä seuraa vuosittain työmarkkinoiden ansio-, tulo- ja kustannuskehitystä sekä valtion palkansaajien ostovoimaa sekä ansiotason kehitystä.

Työaikatyöryhmä

Työaikatyöryhmä tarkastelee työaikoihin liittyvien asioita ja seuraa niitä. Työryhmä perehtyy uudistuneeseen työaikasääntelyyn ja työaikoja koskevaan oikeuskäytäntöön sekä näistä aiheutuvia kehitystarpeita.

Palkkausjärjestelmien kehittämistyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuksia valtion palkkausjärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä tarkastelee mahdollisuuksia yhtenäistää ja kehittää palkkausjärjestelmien henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmiä siten, että ne kannustavat ja reagoivat paremmin tehtävien tulokselliseen suorittamiseen. Lisäksi ryhmä seuraa sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työehtosopimusten sukupuolivaikutuksia tarkastelevan työryhmän työtä ja tekee työryhmän työn pohjalta ehdotuksen palkkausjärjestelmien sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittämisestä.

Viisi (5) vuosilomapäivää voi vaihtaa rahaksi

Lomarahan vapaaksi vaihtamisen lisäksi on jatkossa mahdollista vaihtaa 5 vuosilomapäivää (eli 25 vuosilomapäivää ylittävästä osasta) rahaksi. Lomapäivien vaihtamissopimus tehdään kirjallisesti. Vaihtaminen on mahdollista 1.4.2021 – 31.3.2022 lomanmääräytymisvuodelta ansaituista vuosilomista alkaen.

Muuttorahaan korotuksia

Muuttorahaan tuli euromääräiset noin 11 % korotukset.

Muut matkustamiskustannusten korvaukset

Muihin matkustamiskustannuksiin lisättiin auton seisontapaikkamaksukorvauksiin meriliikenteen satamat. Maksu korvataan tositteen mukaan, kuitenkin enintään 3 päivältä kutakin virkamatkaa kohden. Korvauslaajennus ei koske sisävesisatamia.

Matkavuorokauden matkan alkaminen ja päättyminen

Virkamatka voi jatkossa alkaa kodin tai virkapaikan lisäksi myös muusta paikasta. Mikäli virkamies tai työntekijä käytännössä aloittaa ja/tai päättää virkamatkan muualle kuin hänen virka- tai työpaikalleen tai asunnolleen, korvataan virkamatkasta tosiasialliset kulut, mutta korkeintaan määrään, joka tulisi korvattavaksi virkamatkan alkamisesta ja/tai päättymisestä virka- tai työpaikalta tai asianomaisen asunnolta. Muutoksella on pyritty joustavuuteen tilanteissa, jossa työskentelyä tapahtuu muualla kuin kotona (esim. kakkoskodissa tai loma-asunnolla).

Perhevapaauudistus ja palkalliset perhevapaapäivät

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022 lukien. Neuvotellut muutokset tulevat voimaan samanaikaisesti. Perhevapaauudistuksen myötä muuttuu termistö sukupuolineutraaliksi, jolloin se ottaa paremmin huomioon eri perhemuodot.

Valtion neuvotteluissa saavutettiin korotus toisen vanhemman palkallisiin perhevapaisiin.

Synnyttäneen vanhemman palkalliset perhevapaat ovat 72 päivää kuten aiemminkin. Toisen vanhemman palkalliset perhevapaat nousivat 6 päivästä 18 päivään. Perhevapaiden pituudesta säädetään laissa, mutta niiden palkallisuudesta sovitaan virka- ja työehtosopimuksissa.

Yllättävä sairastuminen jaksotyössä

Jaksotyössä sairastumiseen (yllättävä keskeytys) liittyvä työajanlaskenta tulee voimaan 31.10.2022 alkavan kolmen viikon jakson alusta lukien. Muutoksen myötä jakson aikana tehdyt ylityöt maksetaan työntekijälle myös silloin, jos hän sairastuu (yllättävä keskeytys) jakson aikana. Tällöin keskeytyksen ajalta otetaan huomioon lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa työssäoloajan veroiseksi ajaksi vahvistetun työvuoroluettelon mukainen aika.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta